Apsilankę įkalinimo įstaigose, ombudsmenai stebėjosi jų gausa

Lan­ky­da­mie­si Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je ka­lė­ji­me ir Vil­niaus pa­tai­sos na­muo­se Skan­di­na­vi­jos ir Bal­ti­jos ša­lių om­buds­me­nai su­si­pa­ži­no su Lie­tu­vo­je vei­kian­čio­mis su­lai­ky­mo ir įka­li­ni­mo įstai­go­mis bei ste­bė­jo­si jų gau­sa

lrski.lt nuotrauka

lrski.lt nuotrauka

Lan­ky­da­mie­si Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je ka­lė­ji­me, Skan­di­na­vi­jos ir Bal­ti­jos ša­lių om­buds­me­nai su­si­pa­ži­no su nu­teis­tų­jų ir su­lai­ky­tų­jų lai­ky­mo są­ly­go­mis, do­mė­jo­si įka­lin­tų as­me­nų so­cia­li­ne ge­ro­ve, kal­bė­jo­si su tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je ka­lė­ji­me dir­ban­čiais par­ei­gū­nais ir gi­li­no­si į Lie­tu­vos baus­mių vyk­dy­mo sis­te­mos ypa­tu­mus.

Vil­niaus pa­tai­sos na­muo­se spe­cia­lis­tai do­mė­jo­si ne tik su­lai­ky­tų­jų lai­ky­mo są­ly­go­mis, ta­čiau ir įstai­gos pri­tai­ky­mu fi­zi­nę ne­ga­lią tu­rin­tiems as­me­nims.

Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je ka­lė­ji­me sve­čiams bu­vo par­ody­tos nu­teis­tų­jų iki gy­vos gal­vos lai­ky­mo są­ly­gos, par­duo­tu­vė, spor­to kam­ba­riai, Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je ka­lė­ji­me vei­kian­tis svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras. Į Skan­di­na­vi­jos ir Bal­ti­jos ša­lių om­buds­me­nų klau­si­mus at­sa­kė įstai­gos va­do­vas Vik­to­ras Da­vi­den­ko.

„Nuo 2014 me­tų pra­džios Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gai su­teik­tas man­da­tas vyk­dy­ti na­cio­na­li­nę kan­ki­ni­mų pre­ven­ci­ją lais­vės ap­ri­bo­ji­mo vie­to­se. Sem­da­mie­si iš sa­vo ko­le­gų pa­tir­ties, no­rė­jo­me, kad ki­tų ša­lių om­buds­me­nai su­si­pa­žin­tų su Lie­tu­vo­je vei­kian­čio­mis su­lai­ky­mo ir įka­li­ni­mo įstai­go­mis“, – sa­kė Sei­mo kon­tro­lie­rius, Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos va­do­vas Au­gus­ti­nas Nor­man­tas.

Ap­si­lan­kęs Lu­kiš­kių ta­ry­mo izo­lia­to­riu­je ka­lė­ji­me, Lat­vi­jos om­buds­me­nas Ju­ris Jan­sons pa­ste­bė­jo, kad Lie­tu­vo­je baus­mių at­li­ki­mo vie­tos ma­žai kuo ski­ria­si nuo Lat­vi­jos, ta­čiau pa­si­džiau­gė, kad Lie­tu­va pri­ėmė spren­di­mą iš­kel­din­ti Lu­kiš­kių ta­ry­mo izo­lia­to­riu­je ka­lė­ji­mą į ki­tą vie­tą, taip pa­ge­riant nu­teis­tų­jų lai­ky­mo są­ly­gas.

Su­si­pa­ži­nęs su Lie­tu­vos baus­mių sis­te­ma, Suo­mi­jos om­buds­me­nas Pe­tri Jääskel­äi­nen ste­bė­jo­si įka­li­ni­mo vie­tų ir nu­teis­tų­jų Lie­tu­vo­je gau­sa.

„Suo­mi­ja pa­kei­tė po­žiū­rį į nu­teis­tuo­sius, bu­vo kei­čia­ma baus­mių vyk­dy­mo sis­te­ma, ku­rios tiks­las – ma­žin­ti įka­lin­tų­jų skai­čių. Šiuo me­tu mė­gi­na­ma baus­mes, su­si­ju­sias su lais­vės su­var­žy­mu, keis­ti ki­to­mis. Įka­li­ni­mas Suo­mi­jo­je tu­rė­tų tap­ti griež­čiau­sia ir iš­im­ti­nė baus­mė“, – sa­kė jis.

Bir­že­lio 12–13 die­no­mis Lie­tu­vo­je vie­šė­jo Skan­di­na­vi­jos ir Bal­ti­jos ša­lių om­buds­me­nai, ku­rie da­ly­va­vo Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos or­ga­ni­zuo­to­je Bal­ti­jos ir Skan­di­na­vi­jos ša­lių om­buds­me­nų kon­fe­ren­ci­jo­je.

Kon­fe­ren­ci­jo­je sve­čiai kal­bė­jo apie kan­ki­ni­mų pre­ven­ci­ją lais­vės ap­ri­bo­ji­mo vie­to­se pa­gal Kon­ven­ci­jos prieš kan­ki­ni­mą ir ki­to­kį žiau­rų, ne­žmo­niš­ką ar že­mi­nan­tį el­ge­sį ar bau­di­mą fa­kul­ta­ty­vų pro­to­ko­lą, da­li­jo­si ste­bė­se­nos lais­vės su­var­žy­mo vie­to­se or­ga­ni­za­vi­mo pa­tir­ti­mi.

Sve­čiai skai­tė pra­ne­ši­mus apie vi­zi­tų lais­vės ap­ri­bo­ji­mo vie­to­se rū­šis, jų pla­na­vi­mą, ko­man­dos su­dė­tį ir eks­per­tų įtrau­ki­mą, o prof. Dai­nius Pū­ras om­buds­me­nus su­pa­žin­di­no su žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mų pre­ven­ci­ja so­cia­li­nės glo­bos ir psi­chia­tri­jos įstai­go­se.

Lat­vi­jos om­buds­me­nas Ju­ris Jan­sons džiau­gė­si ga­li­my­be su­si­tik­ti su Skan­di­na­vi­jos ir Bal­ti­jos ša­lių om­buds­me­nais ir pa­ste­bė­jo, kad šis su­si­ti­ki­mas – ne tik ga­li­my­bė da­ly­tis pa­tir­ti­mi, bet ir įver­tin­ti vie­ni ki­tų pa­žan­gą.

„Nes­var­bu, kad esa­me iš skir­tin­gų ša­lių, ta­čiau su­si­du­ria­me su pa­na­šio­mis prob­le­mo­mis – ski­ria­si tik jų spren­di­mo bū­dai“, – sa­kė Lat­vi­jos om­buds­me­nas.

Džiaug­da­ma­sis ga­li­my­be su­si­tik­ti su sa­vo ko­le­go­mis iš Bal­ti­jos ir Šiau­rės ša­lių, Suo­mi­jos om­buds­me­nas Pe­tri Jääskel­äi­nen at­krei­pė dė­me­sį, kad bend­ri dar­bo pri­nci­pai įgy­ven­di­nant kan­ki­ni­mų pre­ven­ci­ją Bal­ti­jos ir Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se ska­ti­na om­buds­me­nų ins­ti­tu­ci­jas ieš­ko­ti ir bend­rų spren­di­mo bū­dų.

„No­rė­da­mi pa­siek­ti ge­riau­sių re­zul­ta­tų, tu­ri­me keis­tis pa­tir­ti­mi ir bend­ra­dar­biau­ti. Dis­ku­si­jos su ki­tų ša­lių om­buds­me­nais mums lei­džia pri­im­ti ge­riau­sius spren­di­mus, skur­ti bend­rus dar­bo pri­nci­pus“, – sa­kė jis.

Share Button

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.